İletişim

                                                           

 

                                               

GENEL KURUL İLANI

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

EDİRNE

 

             Birliğimizin 2019/2020 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/06/2021tarihine rastlayan Salı günü saat 11.00’de Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda  yapılacaktır. 

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 30/06/2021 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00’de Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda  yapılacaktır.

            Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.                                                                                                     

              

                                                                                                 YÖNETİM  KURULU

                       

 

                                           GÜNDEM 

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,  

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı, 

3- 2019/2020 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, faaliyetleri neticesinde oluşan kar-zararın dağıtımının görüşülmesi incelenerek müzakeresi, 

4- 2019/2020 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması, 

5- 2019/2020 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tabloları ile faaliyetleri neticesinde oluşan kar-zararın dağıtımının oya sunulması ve 2014/2015 iş yılı ortak dışı işlemlerden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtım esaslarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi, 

6- 2020/2021 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,  

7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi. 

8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması, 

9- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılacak değişikliklere ait raporların görüşülerek karara bağlanması, 

10- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması, 

11- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi, 

12- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönteminin belirlenmesi, 

13- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2020/2021 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması, 

14- Kooperatiflerimizde 2020/2021 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması, 

15- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,           

16- Dilek ve temenniler, kapanış.

      

     

                                            

                                             

S.S.279 SAYILI VİZE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

2020/2021 iş yılı rekolte beyan döneminde, ortaklarımızdan aşağıdaki  kriterler dikkate alınarak rekolte beyannamesi alınacaktır.

Ortaklarımız tarafından kooperatiflerinden tedarik edilecek yağlık ayçiçeği tohumluklarından adet olarak satışı yapılan tohumlukların 1 torbası için 30 dekar, kilo esasına göre satışı yapılan tohumlukların 1 torbası için 25 dekar üzerinden rekolte beyanı alınması, bu kriterler çerçevesinde ortaklarımızın toplam beyan edeceği üretim alanına tekabül eden tohum miktarının %50'sinin alınması durumunda üretim alanının tamamı üzerinden rekolte beyanında bulunulacaktır. 

Geçen yıldan elinde tohum kaldığını beyan eden ortaklarımızın önceki iş yılında beyan ettiği ekim alanı ve aldığı tohum miktarları kontrol edilerek fazla tohum tedariki bulunması durumunda fazla tohum miktarlarının bu yılın hesabına dahil edilecektir. 

Akrabalık bağı bulunan ya da müşterek senet yapan ortaklar arasında tohum alımlarının tek bir ortağın üzerinden yapılması durumunda söz konusu ortakların toplam ekim alanları ile toplam alınan tohum miktarlarının birlikte değerlendirilerek %50 tohum tedarik kriterinin bu şekilde aranacaktır. 

Hiç tohum almayan veya ekim alanı 1 torba tohumun ekim alanından küçük olan ortakların azami 3 tona kadar rekolte beyan edebilmeleri ile yapılacak beyanlarda dekar başına ortalama verim miktarının ilgili ortağın geçmiş iş yıllarındaki ortalama verimleriyle orantılı olmasına özellikle dikkat edilecektir. 

Diğer taraftan, Tarımsal girdi ihtiyaçlarını kooperatiflerimizden temin eden ortaklarımızın ayçiçeği ürün bedeli ödemeleri, hasat döneminden önce belirlenerek ilan edilecek kriterler doğrultusunda öncelikli olarak ödenecektir.

 

2017/2018 İŞ YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÖRÜNTÜLERİ 

  

GNL KRL3